? ׶ﰺȷԤ:业w山景炚w{?/title> <meta name="description" content="׶ﰺȷԤ:业w山景炚w{? /> <meta name="keywords" content="׶ﰺȷԤ," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.pritof.com.cn/questionlist5_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="pdhpl"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" //wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="//www.pritof.com.cn/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="pdhpl"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span class="pdhpl"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置Q?a href="/index.html">首页</a> >  <a href="/questionlist5_1.html">景点</a> </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <h2 class="pdhpl"> <strong class="pdhpl">问题cd</strong> </h2> <div class="zx_city_list"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist0_1.html" title="注意事项">[注意事项]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist1_1.html" title="门票">[门票]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist2_1.html" title="交?>[交通]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist3_1.html" title="住宿">[住宿]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist4_1.html" title="饮食">[饮食]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist100_1.html" title="其它">[其它]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist5_1.html" title="景点">[景点]</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="pdhpl">问题解答</h2> <div class="zx_list"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/5/17 14:10:49</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_868.html">水上业w几点开始的Q水上几点结束的Q?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/4/11 22:43:39</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_865.html">水上业w好玩吗?水上业w玩多久?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/3/10 23:16:57</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_864.html">业w׃八节有什么优惠?住韶兛_区方便吗Q?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/2/1 12:18:25</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_860.html">业w山景区的咨询电话</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/1/23 23:36:23</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_859.html">业w׃宿和日出Q?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/1/18 15:27:09</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_858.html">有没有丹霞山温泉ȝQ?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/1/17 9:52:29</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_857.html">业w山摄p\U?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/1/6 23:00:27</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_856.html">韶关业w山值得d</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2018/12/18 23:39:45</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_848.html">12月韶关丹霞山能去吗?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2018/11/21 0:03:32</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_842.html">业wp年E\U请教?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2018/11/12 16:10:25</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_839.html">h一下老h团游览丹霞山路线</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2018/2/25 23:06:25</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_831.html">业w山冰雪世界在哪里</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/7/21 9:05:06</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_819.html">暑假M霞山人多吗?暑假M霞热不热Q?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/5/20 21:53:23</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_807.html">业w山有个南大门吗?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/5/8 17:44:33</span> <a href="/questionlist5_1.html">[景点]</a> <a href="/question_804.html">业w山是不是有个峎ͼ峰在哪里Q?/a> </li> </ul> </div> <a href="questionlist5_1.html" title="W一?><<</a> <strong class="pdhpl">1</strong> <a href="questionlist5_2.html" title="N">2</a> <a href="questionlist5_3.html" title="N">3</a> <a href="questionlist5_4.html" title="N">4</a> <a href="questionlist5_5.html" title="N">5</a> <a href="questionlist5_6.html" title="N">6</a> <a href="questionlist5_7.html" title="N">7</a> <a href="questionlist5_8.html" title="N">8</a> <a href="questionlist5_8.html" title="N">>></a> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="pdhpl"> </ul> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="像q江">像q江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="业w风景_a">业w风景_a</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="业w锦江?>业w锦江?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="丽的巴?>丽的巴?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="?>?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="矛_古村">矛_古村</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上业w">水上业w</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li title='业wq山客?> <span class="pdhpl">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span class="pdhpl">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span class="pdhpl">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span class="pdhpl">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span class="pdhpl">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"> <a href="#" target="_blank">更多</a> </span>旅游UR </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_1.html' > 韶关火R东站业w山旅游包??0人 </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_2.html' > 业wp韶关火R站东接? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_8.html' > 业wp韶关高铁接??人 </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>旅游ȝ及游? </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_128.html" target="_blank" title="郴州C霞山?> 郴州C霞山?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_13.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山ȝ"> 深圳至丹霞山ȝ</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_36.html" target="_blank" title="业w山日出攻?> 业w山日出攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_58.html" target="_blank" title="香港业w׃日攻?> 香港业w׃日攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_82.html" target="_blank" title="澳门业w山攻?> 澳门业w山攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_123.html" target="_blank" title="元旦怸霞山"> 元旦怸霞山</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_147.html" target="_blank" title="五一雨中怸霞山"> 五一雨中怸霞山</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_98.html" target="_blank" title="业w山高铁两日游"> 业w山高铁两日游</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_268.html" target="_blank" title="业w山旅游攻略(最新完整理篇Q?"> 业w山旅游攻略(最新完整理篇Q?</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> <a href="//www.pritof.com.cn/">׶С˵</a> www.pritof.com.cn 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="pdhpl">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="//www.pritof.com.cn/" title="׶С˵">׶С˵</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="pdhpl"> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="pdhpl"></span> </div>